MODERNIZÁCIA DÁTOVEJ PLATFORMY

Moderná dátová platforma vhodná pre hybridné scenáre

Stále viac spoločností zisťuje, že potrebuje optimalizovať náklady na infraštruktúru a licencie. Ako však vyzerá cesta k efektívnemu databázovému prostrediu? Ktoré databázy možno zlúčiť do koľkých inštancií? Ktoré databázy možno zmysluplne presunúť do cloudu? Ktoré zainteresované strany je potrebné pribrať do tímu? Kombinácia podobných otázok rozhodne nie je triviálna.

Spoločnosť SolidQ je expertom na všetky aspekty úspešného projektu konsolidácie.

„Úzko spolupracujeme s Vaším interným tímom, Vašimi externými zdrojmi, ako aj Vaším licenčným partnerom na zabezpečení efektivity vynaložených investícií.“
 

Modernizácia dátovej platformy v štyroch krokoch 

rýchlejšie,
bezpečnejšie,
dostupnejšie,
výhodnejšie
Ako dosiahneme konsolidáciu?
 • Kombináciou databáz na menší počet inštancií SQL Server
 • Kombináciou SQL Server inštancií na menší počet fyzických serverov
 • Kombináciou viacerých fyzických serverov na menší počet serverov prostredníctvom virtualizácie
Náklady ako motivácia
 • Infraštruktúra
 • Licencie softvéru
 • Administrácia (čas a peniaze)
 • Energie
 • Externý a interný úložný priestor
Ďalšie výhody projektu konsolidácie
 • Už žiadny nekontrolovaný rozvoj platformy SQL Server – aktualizovaný stav prostredia SQL Server
 • Homogénne softvérové riešenia pre dosiahnutie vysokej úrovne dodržiavania súladu s predpismi
 • Eliminácia ukončenia podpory softvéru a hardvéru

Na čo je potrebné dbať pri modernizácii dátovej platformy?

Pre hladký priebeh modernizácie dátovej platformy je nevyhnutný vhodný plán. Pri zostavovaní takéhoto plánu je potrebné vysporiadať sa s viacerými prekážkami, ako je napr. interný odpor, ťažkosti s podporou dodávateľov tretích strán alebo aspekty týkajúce sa bezpečnosti.

Z tohto pohľadu je dôležitá predstava cieľového prostredia, resp. plán, ako sa k nemu dopracovať. Pozvite do tímu všetkých zúčastnených! Patria k nim riadiaci pracovníci, ako aj najdôležitejší pracovníci z oddelenia IT. Len vtedy budú všetci ťahať za jeden povraz.

Samozrejme, najprv musíme poznať aktuálny stav, aby sme mohli vytvoriť plán na dosiahnutie cieľového stavu. Patrí k tomu klasifikácia prostredia SQL Server – kritické (Tier-1), dôležité (Tier-2) a ostatné (Tier-3) systémy, zoznam, používanie a vyťaženie všetkých SQL Server inštancií, ako aj ich konfigurácia, zoznam databáz, používateľov, služieb, ETL procesov …

Netreba zabúdať ani na prehľad Vašich požiadaviek vzhľadom na dodržiavanie súladu s predpismi, vysokú dostupnosť, obnovu po výpadku, samoobslužné činnosti a údržbu, ak máme spomenúť len tie najdôležitejšie.

S takouto prípravou, informáciami a know-how spoločnosti SolidQ nestojí úspešnému projektu konsolidácie už nič v ceste!